Opšti uslovi poslovanja

BAS-PROMET D.O.O.

www. baspromet.rs

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Bas-Promet d.o.o.

Bogava bb.

35223 Veliki Popović, Srbija.

Poštanski Pak: 599433 Jagodina.

Posredovanje u transportu:   +381 63 623 654

Zakonski zastupnik:                 +381 63 623 540

e-mail: baspromet@gmail.com

____________________________________________________________

UVODNE ODREDBE

1.1 Bas-Promet d.o.o. Bogava bb 35223 Veliki Popović sa matičnim brojem: 06061168, PIB: 101361334 (u daljem tekstu: Bas-Promet) u okviru svoje delatnosti vrši usluge posredovanja u transportu, odnosno za potrebe svojih klijenata radi otpreme ili dopreme određene stvari u svoje ime i za račun klijenta, u ime i za račun klijenta, odnosno u svoje ime i za svoj račun, zaključuje ugovore o posredovanju i druge ugovore potrebne za izvršenje prevoza, te organizuje i obavlja ostale uobičajene poslove i radnje. Pod ostalim uobičajenim poslovima i radnjama podrazumevaju se sve usluge koje se tiču prevoza i distribucije robe i sve druge usluge iz delatnosti koje obavlja Bas-Promet i koje su potrebne radi otpreme ili dopreme određene stvari, kao i dodatne savetodavne usluge u vezi sa navedenim. Bas-Promet sve navedene usluge pruža kao jedinstvenu uslugu, angažovanjem svojih poslovnih saradnika radi izvršenja usluga. Bas-Promet stavlja svojim klijentima na raspolaganje sve svoje potencijale i ulaže sve svoje znanje i iskustvo da bi pružio usluge u oblasti posredovanja. Specifičnost usluge koju Bas-Promet pruža klijentima i blagovremeno izvršavanje istih, nalažu uspostavljanje izvesnih opštih pravila.

1.2 Svrha Opštih uslova poslovanja (Skraćeno OUP).

Opštim uslovima poslovanja uspostavljaju se jasna i obavezujuća pravila za klijente i za Bas-Promet u pogledu pružanja usluga posredovanja. U poslovnom odnosu između Bas-Prometa i klijenta, u svakoj fazi tog odnosa i bez obzira da li je između Bas-Prometa i klijenta zaključen poseban pisani ugovor ili ne, primenjuju se ovi Opšti uslovi poslovanja, osim ukoliko u pisanom obliku izričito nije ugovoreno nešto drugačije. Bas-Promet ne preuzima obaveze i odgovornosti osim onih koje su regulisane ovim Opštim uslovima poslovanja. Bas-Promet će u svakoj prilici postupati onako kako to zahtevaju interesi klijenta i sa pažnjom dobrog privrednika.

1.3 Opšti uslovi poslovanja su primenljivi za sve trgovinske, logističke i posredničke usluge koje pruža Bas-Promet.

PREDMET UGOVORA

2.1 Poslovanje Bas-Prometa se zasniva prvenstveno na posredovanju u drumskom transportu na teritoriji Republike Srbije, kao i u međunarodnom saobraćaju. Način na koji funkcioniše poslovanje Bas Prometa je sledeće:

Sa zaposlenima u kompaniji Bas-Promet kontaktiraju različita lica na različite načine, pravna i fizička, koja imaju potrebu za prevozom robe, koja nude prevoz vozilima na određenoj relaciji (u daljem tekstu: prevoznik) ili traže prevoznika za prevoz robe na određenoj relaciji (u daljem tekstu: nalogodavac). Bas-Promet u tim slučajevima nastoji naći i dovesti u vezu sa nalogodavcem prevoznika gde Bas-Promet daje predlog licu koje potražuje prevoz, a u navedenom predlogu se naznačuju svi podaci koji se dobijaju od prevoznika, a bitni su za najavu vozila. Ukoliko nalogodavac realizuje prevoz, a prevoznik dostavi Bas-Prometu, kao posredniku, fakturu sa pratećim dokumentima o izvršenom prevozu, koji potvrđuje da je prevoz izvršen, Bas-Promet na osnovu primljene dokumentacije vrši prevozniku dogovorenu isplatu ugovorene fiksne cene prevoza za i u ime nalogodavca. Bas-Promet, kao posrednik, dokumentaciju dalje prosleđuje nalogodavcu ili licu koje je nalogodavac označio kao platioca prevoza, fiksno uvećanu za ugovorenu naknadu.

PONUDE

3.1 Ponude su zasnovane na cenama, tarifama ili srednjem deviznom kursu NBS važećim na dan kreiranja ponude i neobavezujuće su do prijema svakog pojedinačnog naloga od strane Bas-Prometa. Prilikom izrade ponude, Bas-Promet nije dužan proveravati podatke dobijene od nalogodavca i prevoznika. Sve ponude se baziraju na osnovu informacija dobijenih od strane nalogodavca i prevoznika. Ponuđene cene se mogu menjati u skladu sa stvarnim karakteristikama pošiljke (npr. dodavanje utovarnih ili istovarnih mesta, kranskog utovara i istovara robe, drugačije težine i dimenzije od navedenih u upitu, netačan opis robe kao npr. nenaglašavanje da se radi o opasnoj materiji i sl.). Nalogodavac mora upozoriti na moguće rizike ili pravna ograničenja vezane za svoju robu (npr. izvozno/uvozna ograničenja u vidu dozvola, posebni uslovi, specijalni prevozi, prava intelektualnog vlasništva, itd.), te je odgovoran za sve štete i dodatne troškove nastale u tom pogledu. Bas-Promet zadržava pravo na dodatno fakturisanje svih troškova do kojih je došlo zbog netačnog deklarisanja najavljene robe za utovar u smislu količine, vrste, gabarita, pakovanja, mesta utovara ili istovara i drugih razloga koji su bitno uticali na ponuđenu cenu usluge.

3.2 Informacije koje Bas-Promet u svojoj ponudi pruža tražiocu ponude koje se tiču očekivanog roka odnosno datuma isporuke, carina, poreza, taksi i drugim dažbinama, imaju se smatrati informativnim i nikako obavezujućim za Bas-Promet. Rok isporuke (vreme prevoza) naveden u ponudi je realno očekivano vreme transporta na navedenoj relaciji dok je u transportu na teritoriji Republike Srbije rok isporuke robe najkasnije do početka radnog dana primaoca robe narednog dana po utovaru, koje međutim Bas-Promet ne može da prati, kontroliše i garantuje, te je praćenje robe u transportu isključiva obaveza nalogodavca i odgovornost prevoznika.

3.3 Informacije u ponudama Bas-Prometa su poverljive i namenjene isključivo za primaoca naznačenog u samoj ponudi. U slučaju neovlašćenog otkrivanja ponuda trećim licima, Bas-Promet može potraživati ugovornu kaznu u visini od 500.000,00 RSD (petstotinahiljadadinara) s tim da ova ugovorna kazna ne utiče na pravo Bas-Promet da zahteva i naknadu po osnovu stvarno pretrpljene štete.

FAKTURISANJE, PLAĆANJE I REKLAMACIJA

4.1 Ukoliko drugačije nije naznačeno u ponudi ili utvrđeno posebnim ugovorom, sve cene navedene u ponudi su bez PDV-a ili bilo kojih drugih poreza ili naknada; računi dospevaju na naplatu do datuma definisanog na fakturi (valuta plaćanja).

4.2 U slučaju kašnjenja u plaćanju računa, Bas-Promet ima pravo obračuna zakonske zatezne kamate, kao i da naplati sve ostale troškove nastale tokom procesa naplate, advokatske, sudske, javnoizvršiteljske, kao i sve druge troškove ukoliko isti nastanu.

OSIGURANJE

5.1 Roba u transportu se ne osigurava automatski. Odgovornost nalogodavca, otpremnika, primaoca i prevoznika za robu u transportu može biti ograničena, dok je odgovornost Bas-Prometa u potpunosti isključena. Bas-Promet može za nalogodavca organizovati (ugovoriti) transportno osiguranje (premija, ugovaranje, posredovanje), koje u slučaju štete/gubitka/ uništenja nadoknađuje nalogodavcu punu vrednost pošiljke. Međutim, Bas-Promet će osiguranje ugovoriti isključivo na osnovu izričitog pisanog naloga dobijenog od nalogodavca, što znači da je Bas-Promet dužan da osigura pošiljku samo ako je to pisanim putem ugovoreno, uz obavezu plaćanja dodatne naknade za ovu uslugu.

ODGOVORNOST

6.1 Bas-Promet garantuje isplatu prevozniku, u zakonskom vremenskom roku po dostavljanju fakture sa ispravnom pratećom dokumentacijom iz koje se jasno vidi da je prevoz i izvršen. Bas-Promet će u ime i za račun naručioca prevoza prevozniku izvršiti uplatu iste u zakonskom roku. Dalja odgovornost Bas-Prometa je isključena. Bas-Promet ne odgovara za štetu nastalu između različitih korisnika, gubitkom ili greškom u prenosu ili na drugi način.

OBAVEZE I PRAVA NALOGODAVCA

7.1 Nalogodavac može odustati od prevoza pre nego sto otpočne njegovo izvršenje, ali je dužan nadoknaditi Bas-Prometu troškove angažovanja prevoznika u visini od 50% od ugovorene cene transporta. Nalogodavac je u obavezi nadoknaditi i štetu koju Bas-Promet pretrpi i koja iz toga proistekne u vidu izmaklih utovara u najavljenom vremenu i izgubljeno vreme prevoznika kao i izgubljenu dobit i prazan hod na istoj relaciji kao i sve ostale troškove proistekle iz odustajanja od transporta. Odustajanjem od utovara, usled povezivanja transportnih tura prevozniku se oduzima vreme, izgube se drugi potencijalni utovari, čekanje potraje do sledećeg radnog dana, izgubi se mogućnost povezivanja utovara što često rezultira kretanjem vozila bez tereta na određenoj relaciji ili nastankom štete zbog nepojavljivanja vozila na sledećem utovaru, zbog odustajanja nalogodavca. Ukoliko nalogodavac prevoza odustane od utovara Bas-Promet će mu ispostaviti fakturu, kao naručiocu prevoza, u iznosu od 50% od ugovorene cene transporta. Nalogodavac prevoza je saglasan sa izvršenjem navedene uplate bez protesta. Nalogodavac je dužan izvršiti utovar u vremenu naznačenom u najavi, a najkasnije do kraja radnog vremena pošiljaoca robe istog dana, u suprotnom će se smatrati da je nalogodavac odustao od utovara.

7.2 Nalogodavac je u obavezi da isprati rad prevoznika, da organizuje i prati sve radnje po pitanju rada prevoznika, i to utovara i prevoza tovara do primaoca i istovara. Bas-Promet ne odgovara za rad prevoznika.

7.3 Nalogodavac i/ili lice koje nalogodavac označi kao platioca prevoza su dužni da isplate Bas-Prometu naknadu za prevoz i troškove u vezi sa prevozom i isti solidarno odgovaraju Bas-Prometu za ispunjenje obaveze plaćanja naknade. U slučaju da lice koje je nalogodavac naznačio kao platioca prevoza iz bilo kog razloga ne primi fakturu ili odbije da izvrši uplatu ili istom u međuvremenu računi budu u blokadi ili na bilo koji drugi način bude onemogućeno da izvrši uplatu nalogodavac je u obavezi da u korist Bas-Prometa isplati naznačeni iznos odmah po prijemu fakture ili profakture.

7.4 Svako odstupanje od pisanog dogovora prevoza sa Bas-Prometom u pogledu utovara, težine tereta, kretanja i istovara vozila, dodavanje utovarnih i istovarnih mesta, prosleđivanje istovara na drugu adresu, povraćaj robe i sl. tarifiraće se posebnim cenovnikom koji obuhvata uvećanje cene dodatnog transporta u iznosu od 4.000,00 RSD (četirihiljadedinara) za jedno dodatno mestu utovara ili istovara, a za svako dalje dodatno mesto utovara ili istovara navedeni iznos će se duplirati (za drugo dodatno mesto cena se uvećava za dodatnih 8.000,00 RSD, za treće dodatno mesto za iznos od dodatnih 16.000,00 RSD itd.) i obračun dodatno pređene kilometraže sa povratkom vozila do prvobitno naznačenog odredišta, uvećane u visini od 50% od ugovorene cene transporta po dodatno pređenom kilometru. U slučaju neistovaranja ili neutovaranja vozila, čekanja na istovar ili utovar duže od jednog dana (prvi dan se podrazumeva dan u kom je vozilo pristiglo na utovar/istovar u radnom vremenu, zakazanog dana utovara, pošiljaoca ili primaoca robe do isteka radnog vremena primaoca robe tog dana) od dana dolaska na istovar/utovar u radnom vremenu, nalogodavcu se obračunava i stajanje prevoznika zbog neistovara/neutovara, te će Bas-Promet nalogodavcu fakturisati 12.000,00 RSD (dvanaestthiljadadinara) po danu čekanja.

7.5 Bas-Promet će po naplati svih iznosa za odstupanje definisanih u prethodnom stavu ovog člana, 50% od tih naplaćenih iznosa isplatiti prevozniku, ukoliko je iste moguće sudski ili vansudski naplatiti. Prevozniku se stavlja na raspolaganje i mogućnost da mu, umesto čekanja i rizika od nemogućnosti naplate gore navedenih iznosa za odstupanje, nezavisno od mogućnosti naplate, Bas-Promet nadoknadi iznos od 2.000.00 RSD po danu čekanja na utovar/istovar preko predviđenog vremena od jednog dana. Fakturisanjem pod stavkom „čekanje na utovar/istovar“ prevoznik bira jednu od dve ponuđene opcije, a to je da se naplati naknada za odstupanje u vidu čekanja na istovar/utovar iz prethodnog stava i da mu se po izvršenoj naplati isplati 50% od naplaćenog iznosa, ili da mu Bas-Promet odmah po obavljenom prevozu isplati iznos od 2.000,00 RSD (dvehiljadedinara) po danu čekanja, pri čemu ukoliko prevoznik pod stavkom „čekanje na utovar/istovar“ fakturiše iznos od po 2.000.00 dinara po danu čekanja, smatraće se pisanim putem saglasnim sa tom opcijom.

7.6 Po ostvarivanju kontakta u svrhu zaključivanja ugovora i ostvarivanja poslovne saradnje, što podrazumeva i komunikaciju usmenim putem, Bas-Promet će pisanim putem, SMS porukom, e-mailom ili drugim vidom elektronske komunikacije poslati nalog nalogodavcu čime se ugovor smatra zaključenim, kao i da je nalogodavac upoznat sa Opštim uslovima poslovanja kompanije Bas-Promet koji će se primenjivati u ovim poslovnim odnosima.

7.7 Nalogodavac je saglasan da Bas-Promet može na istom području i za istu vrstu poslova da radi i za drugog nalogodavca.

OBAVEZE I PRAVA BAS-PROMET

8.1 Bas-Promet se obavezuje da u okviru usluge posredovanja deluje u skladu sa načelima odgovornosti, istinitosti, transparentnosti prema nalogodavcima i poslovnom okruženju, te da izvrši sledeće radnje: Da zaključi ugovor o posredovanju sa nalogodavcem i prevoznikom u pisanoj formi, SMS porukom, e-mailom ili drugim vidom elektronske komunikacije; Da nastoji da nađe i dovede prevoznika u vezu sa nalogodavcem radi zaključenja pravnog posla, transporta robe; Da pruži nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni transporta i iznosu vozarine u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima; Da vrši naplatu od nalogodavca i vrši isplatu prevozniku pisanim putem ugovorenih cena transporta i ostalih troškova; Da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja transporta na tržištu, da postavi oglas u vezi sa transportom na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju; Da čuva podatke o ličnosti nalogodavca i prevoznika, a po pisanom nalogu nalogodavca da čuva kao poslovnu tajnu podatke o transportu i licima u vezi sa čijim prometom posreduje; Da obavesti nalogodavca i prevoznika o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate; Da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja pravnog posla između nalogodavca i prevoznika; Da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju.

8.2 Smatraće se da je Bas-Promet omogućio nalogodavcu vezu s trećim licem (fizičkim ili pravnim) radi prevoza robe slanjem podataka potrebnih za izvršenje prevoza pisanim putem i to SMS porukom, e-mailom i drugim vidom elektronske komunikacije.

8.3 Bas-Promet će poslove posredovanja obavljati preko ovlašćenih zaposlenih. U poslovanju sa konkretnim nalogodavcem isti će sam odabrati zaposlenog sa kim će kontaktirati ili će Bas-Promet u skladu sa organizacijom poslovanja odrediti jednog ili više zaposlenih koji će biti zaduženi za neposrednu saradnju sa tim nalogodavcem. Nalogodavac ima pravo da zahteva da mu se odredi drugi zaposleni umesto ranije određenog, bez obaveze navođenja razloga zbog kojih traži promenu.

OBAVEZE I PRAVA PREVOZNIKA

9.1 Prevoznikom se smatra kako lice koje se bavi prevozom kao svojim redovnim poslovanjem, tako i svako drugo lice koje se obaveže da izvrši prevoz uz nadoknadu.

9.2 Prevoznik se obavezuje da preveze na određenoj relaciji, sa određenog mesta utovara, do određenog mesta istovara, za ugovorenu cenu prevoza, odgovarajuću robu navedenu u propratnoj dokumentaciji koju je preuzeo prilikom utovara robe i saglasio se svojim potpisom na dokumentaciji o prijemu robe na prevoz.

9.3 Prevoznik je dužan da stvari koje je primio u cilju prevoza preda u ispravnom stanju na određenom mestu pošiljaocu ili određenom licu (primaocu).

9.4 Prevoznik koji obavlja prevoz na određenoj relaciji saglasan je da uredno po prijemu robe odmah i bez odlaganja dostavi robu primaocu, a u domaćem transportu najkasnije do početka rada primaoca robe narednog dana, u suprotnom će snositi sve troškove i posledice koji iz toga proisteknu (dodatno angažovanje zaposlenih, zastoj radova, prekid snabdevanja, zakup dizalice itd.). Vreme provedeno u transportu je vreme koje je prevozniku potrebno da po preuzetom tovaru preveze do mesta istovara a najkasnije robu dostavi primaocu do početka radnog vremena primaoca robe narednog dana.

9.5 Prevoznik može odustati od prevoza pre nego sto otpočne njegovo izvršenje, ali je dužan nadoknaditi Bas-Prometu naknadu u visini od 50% dogovorene cene prevoza usled neizvršenja preuzetih obaveza. Prevoznik je u obavezi nadoknaditi i troškove koji iz toga proisteknu (dodatno angažovanje zaposlenih, zastoj u proizvodnji, zakup mašine za utovar istovar, razliku u poskupljenju neblagovremeno preuzete robe i sve ostalo što iz toga proistekne). Ukoliko prevoznik odustane od utovara, bez obzira na razlog, Bas-Promet će ispostaviti fakturu prevozniku u iznosu od 50% od ugovorene cene transporta, kao i sve ostale troškove proistekle iz odustajanja od transporta. Odustajanjem od utovara smatra se nepojavljivanje najavljenog vozila na utovaru u naznačenom vremenu utovara. Prevoznik je saglasan da će izvršiti uplatu bez protesta.

9.6 Na osnovu prethodno usmeno ili na drugi način sklopljenog dogovora prevoznik u sklopu dogovora potvrđuje usmeni dogovor pisanim putem, slanjem podatka o vozilu i vozaču SMS porukom,e-mailom ili drugim vidom elektronske ili pisane komunikacije Bas-Prometu, kao posredniku, čime se smatra da je inicirano zaključenje ugovora između prevoznika i Bas-Prometa. Pisanim odgovorom SMS porukom,e-mailom ili drugim vidom elektronske ili pisane komunikacije Bas-Promet će potvrditi dogovor sa svim potrebnim informacijama čime će se ugovor između Bas-Prometa i prevoznika smatrati zaključenim.Zaključenjem ugovora između prevoznika i Bas-Prometa smatraće se da je prevoznik dao ovlašćenje Bas-Prometu da u njegovo ime i za njegov račun naplati naknadu za usluge prevoza od nalogodavca.

9.7 Ukoliko prevoznik samovoljno fakturiše prevoz direktno nalogodavcu, isključujući Bas-Promet kao posrednika, ili ne priloži dokumentaciju o izvršenom prevozu u roku od 30 dana po izvršenom prevozu a da pri tome nije pisanim putem obavestio Bas-Promet da prevoz nije izvršen, Bas-Promet će imati pravo da fakturiše prevozniku iznos od 12.000,00 RSD (dvanaesthiljadadinara) na ime posredovanja. Prevoznik je saglasan da Bas-Prometu plati ovu naknadu bez protesta. Pored navedenog, Bas-Promet ima pravo da od prevoznika potražuje i ukupan iznos štete koju je pretrpeo usled ovakvog postupanja prevoznika, kao i iznos svih troškova koje je imao.

SARADNJA SA DRUGIM POSREDNICIMA

10.1 Bas-Promet u okviru obavljanja usluge posredovanja može sarađivati sa drugim posrednicima koji na tržištu posluju u skladu sa zakonom s tim da u slučaju zaključenja posredovanog posla čija realizacija je rezultat saradnje Bas-Prometa sa drugim posrednicima, nalogodavac ne može imati veće obaveze od onih koje je ugovorio sa Bas-Promet.

DELJIVOST ODREDBI

11.1 Ukoliko nadležni sud utvrdi da je bilo koji uslov ili odredba predviđena ugovorom ili ovim Opštim uslovima poslovanja nevažeća, nezakonita ili na drugi način neizvršiva, ista neće uticati na ostale uslove ili odredbe ugovora ili ovih Opštih uslova poslovanja, ali će se takav uslov ili odredba izmeniti u meri u kojoj je to neophodno po mišljenju nadležnog suda kako bi se iste učinile izvršivim, a prava i obaveze ugovornih strana tumačiće se i sprovoditi u skladu s tim, čuvajući u najvećoj dozvoljenoj meri nameru i postignuti dogovor ugovornih strana.

MERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

12.1 Na sve ono što nije regulisano ponudom i prihvatom ponude i ovim Opštim uslovima poslovanja, primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih primenjljivih propisa Republike Srbije.

12.2 Na poslovni odnos Bas-Promet i klijenta se neće primenjivati bilo kakvi Opšti uslovi poslovanja klijenta, čak i ukoliko ih je klijent dostavio Bas-Prometu, pozvao se na njih u nalogu za rad ili u drugom dokumentu i Bas-Promet se nije izričito protivio njihovoj primeni.

12.3 U slučaju spora koji ugovorne strane ne mogu rešiti mirnim putem, nadležan je Privredni sud u Beogradu, sa čime je upoznat svaki učesnik u poslovnom odnosu samom činjenicom da je obavešten o ovim Opštim uslovima poslovanja, te da je dao pristanak da se poslovni odnos realizuje nakon što je pozvan da se upozna sa ovim Opštim uslovima poslovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

13.1 Bilo kakvo kašnjenje ili propuštanje u zahtevanju ispunjenja određene ugovorne obaveze ili ostvarenja kakvog prava iz ovih Opštih uslova poslovanja, ponude ili ugovora, neće se smatrati odricanjem od ispunjenja takve obaveze ili ostvarenja takvog prava.

13.2 Ovi Opšti uslovi poslovanja se primenjuju na sve usluge koje Bas-Promet pruža svojim klijentima.

13.3 Bas-Promet obaveštava klijenta o primeni ovih Opštih uslova poslovanja isticanjem obaveštenja o primeni Opštih uslova poslovanja na bilo kom dokumentu kojim komunicira sa klijentom, uz dostavljanje Opštih uslova poslovanja ili naznačene internet adrese na kojoj se mogu pronaći.

13.4 Činom davanja naloga ili zaključenja ugovora klijent i ostali poslovni partneri izjavljuju da su upoznati sa svim detaljima iz ovih Opštih uslova poslovanja, da nemaju nikakvih nedoumica u pogledu punog značenja upotrebljenih termina i da ih u potpunosti i bespogovorno prihvataju.

13.5 Ovi Opšti uslovi poslovanja su objavljeni na internet strani Bas-Promet: www.baspromet.rs, i dostupni su svim postojećim i budućim korisnicima usluga Bas-Promet.

U Bogavi, dana :   01.03.2022. godine